Projekty

V současné době je naše škola zapojena do projektu "NAKAP I"                            
Cílem projektu je podpořit některé z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.  Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 24 středních škol (za současného zapojení základních škol), IQLANDIE, o.p.s., 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
Název projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I)
Datum zahájení projektu: 1. července 2018
Datum ukončení projektu: 31. srpna 2020
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 
Aktivity SOŠ a SOU
Řemeslné dny
Ekologické dny
Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti
 
 
 
Ukončené projekty z let přechozích
Druhá šance
Krokem přes Most
Nebojme se změny
Řemeslné rekvalifikace I
Řemeslné rekvalifikace II
Vzdělávání v krajině kolem nás -  e-learning tohoto projektu naleznete na adrese http://www.skolalipa.cz/moodle/
TechUp
 

Rekonstrukce budov školy

Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz

Odkaz na webové stránky ROP:

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1863/realizace-projektu

Registrační číslo

CZ.1.13/4.2.00/32.01215

Tematické zařazení    

Regionální operační program NUTS II Severovýchod („ROP Severovýchod“)

Prioritní osa 13.4 Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory 13.4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Celkové výdaje projektu

10 587 409 Kč

Výše dotace z EU

  8 446 099 Kč

Výdaje z rozpočtu LK a fondu investic SOŠ a SOU Česká Lípa

  2 141 310 Kč

Doba realizace projektu

červen 2011 – květen 2015

Kontaktní osoba

Ing. Pavla Mocková ( 485 226 665 )

pavla.mockova@kraj-lbc.cz

Projekt reaguje na nevyhovující a zastaralé strojní vybavení pro potřeby výuky Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Česká Lípa a na nevyhovující prostory pro praktickou výuku.

Cílem projektu je zkvalitnit praktickou výuku žáků, tak aby jejich vědomosti a dovednosti lépe odpovídaly požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce. Díky projektu dojde k rozšíření možností produktivní práce žáků v oborech strojírenství, dřevařství, elektro, mechanik, opravář motorových vozidel a zemědělec – farmář.

Předmětem projektu je pořízení vybavení elektrolaboratoře měření, nového strojního vybavení (formátovací pila s předřezem, universální soustruh s digitálním odměřováním, přístroj na laserové měření geometrie náprav) a stavební úpravy dílenské učební haly v České Lípě, kam budou umístěny učební obory z odloučeného pracoviště v Doksech a dojde k centralizaci výuky do České Lípy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Podrobnosti k projektu naleznete zde.