Projekty

V současné době je naše škola zapojena do projektu "NAKAP I"                            
Cílem projektu je podpořit některé z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.  Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 24 středních škol (za současného zapojení základních škol), IQLANDIE, o.p.s., 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
Název projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I)
Datum zahájení projektu: 1. července 2018
Datum ukončení projektu: 31. srpna 2020
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Aktivity SOŠ a SOU  Řemeslné dny, Ekologické dny Pilotní projekt na podporu čtenářské a matematické gramotnosti
............................................................................................................................................................
Investiční projekty aneb nový školní rok 2019/2020 v "novém...."
Liberecký kraj podpořil školu investiční částkou 116,2 mil. Kč
Zřizovatel školy, Liberecký kraj, jmenoval školu jako „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje pro oblast služeb“.  Kraj podporuje školu ve všech jejich aktivitách týkající se tří maturitních a patnácti učebních oborů. A to  nejen slovy, ale také především finančními prostředky…
Informace lze nalézt na tomto odkazu.
 
.................................................................................................................................................................
Ukončené projekty z let přechozích
Druhá šance
Krokem přes Most
Nebojme se změny
Řemeslné rekvalifikace I
Řemeslné rekvalifikace II
Vzdělávání v krajině kolem nás -  e-learning tohoto projektu naleznete na adrese http://www.skolalipa.cz/moodle/
TechUp
 

Rekonstrukce budov školy

Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - www.skolalipa.cz

Odkaz na webové stránky ROP:

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1863/realizace-projektu

Registrační číslo

CZ.1.13/4.2.00/32.01215

Tematické zařazení    

Regionální operační program NUTS II Severovýchod („ROP Severovýchod“)

Prioritní osa 13.4 Rozvoj podnikatelského prostředí

Oblast podpory 13.4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

Celkové výdaje projektu

10 587 409 Kč

Výše dotace z EU

  8 446 099 Kč

Výdaje z rozpočtu LK a fondu investic SOŠ a SOU Česká Lípa

  2 141 310 Kč

Doba realizace projektu

červen 2011 – květen 2015

Kontaktní osoba

Ing. Pavla Mocková ( 485 226 665 )

pavla.mockova@kraj-lbc.cz

Projekt reaguje na nevyhovující a zastaralé strojní vybavení pro potřeby výuky Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Česká Lípa a na nevyhovující prostory pro praktickou výuku.

Cílem projektu je zkvalitnit praktickou výuku žáků, tak aby jejich vědomosti a dovednosti lépe odpovídaly požadavkům zaměstnavatelů na trhu práce. Díky projektu dojde k rozšíření možností produktivní práce žáků v oborech strojírenství, dřevařství, elektro, mechanik, opravář motorových vozidel a zemědělec – farmář.

Předmětem projektu je pořízení vybavení elektrolaboratoře měření, nového strojního vybavení (formátovací pila s předřezem, universální soustruh s digitálním odměřováním, přístroj na laserové měření geometrie náprav) a stavební úpravy dílenské učební haly v České Lípě, kam budou umístěny učební obory z odloučeného pracoviště v Doksech a dojde k centralizaci výuky do České Lípy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Podrobnosti k projektu naleznete zde.