Pro studenty

Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád pro škol. rok 2018/2019 - ZDE

 

PřílohaVelikost
Př.1a-Zápis jednání se ZZ.doc25 KB
Př.1b -Udělení vych_opatr_POCHVALY.doc31 KB
Př.1c Udělení _ vych_opatr_ NAPOMENUTI _ DŮTKY.doc33 KB
Př.2.-Záznam o pohovoru-neoml.abs_..doc31 KB
Př.2a-Hlášení NA-kurátoři.DOC35.5 KB
Př.4-Návrh pochvaly, důtky ŘŠ_0.DOC26.5 KB
Př.5a- Pozvánka k jednání rodičům.doc63.5 KB
Př.5b- Pozvánka k jednání plnoletý žák.doc63.5 KB
Př.6-Zápis vých.komise,neplnol.ž..doc29 KB
Př.6a-Zápis vých.komise,plnoletý ž..doc29 KB
Př.7-Oznámení o zanedbání doch.přestup.komisi.DOC52 KB
Př.8-Zanechání studia.DOC25.5 KB
Př.10-Žádost o uvolnění žáka z vyučování.DOC22.5 KB
Př.12-Žádost o uznání dosaženého vzdělání.doc25.5 KB
Př.13 - Žádost-duplikátu ŽK.doc23 KB
Př. 14 - Žádost- změna cizího jazyka.DOC22 KB
Př.15 - Žádost-duplikátu OL.doc24.5 KB
Př.16 -Hodnocení žáka třetím stupněm z chování.doc45.5 KB
Př.3a-Oznámení o absenci neplnolet.žáka.doc41 KB
Př.3b-Oznámení o absenci plnolet.žáka.doc41 KB
Př.11-Žádost o uvolnění z výuky tělesné výchovy.DOC35 KB
Př.2b-Záznam z jednání o hrubém porušení ŠŘ.doc34 KB
Př.9a-Zahájení SŘ nepřítomen.doc37.5 KB
Příloha Škol.řádu E 2- Organ.zajištění akce.doc32.5 KB
Příloha Škol.řádu E 1-žádost o exkurzi.xls30.5 KB
Příloha Škol.řádu E3-Uvolnění žáka.doc33 KB
Příloha ŠŘ A1 - Hranice zákazu kouření.doc673 KB
Př.9-Zahájení SŘ přítomen.doc26.5 KB

Maturitní zkoušky

školní rok: 2018/2019

Harmonogram ústní maturitní zkoušky pro třídu HE4

Harmonogram ústní maturitní zkoušky pro třídu P2A

Harmonogram ústní maturitní zkoušky pro třídu P2B

Harmonogram maturitních zkoušek, termín jaro 2019

Přihláška k Maturitní zkoušce

Výběr profilových a povinných maturitních zkoušek společné části ve školním roce 2018/2019

Termín podání přihlášky ředitelce školy je do 3. prosince 2018

ŽÁDOST O PŘEZKOUMÁNÍ VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ _ tiskopis

 

Témata ke společné části MZ

P2A, P2B- Podnikání

Hodnocení maturitních zkoušek

HE4-Mechanik elektrotechnik

Hodnocení maturitních zkoušek

HE4-Ekologie a životní prostředí

Hodnocení maturitních zkoušek

HE4-Hotelnictví

Hodnocení maturitních zkoušek

    Přehled termínů konání společné části maturitní zkoušky jaro 2019 (tzv. Jednotné zkušební téma)

 

Legislativa a další:

       Katalog požadavků:

       Odkazy:

    

 

 

 

 

Závěrečné zkoušky 2018/2019

Závěrečné zkoušky učebních oborů se konají, obdobně jako maturitní zkoušky, podle jednotného zadání.

Zkoušky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání - www.nuv.cz.

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK  na školní rok 2018/2019 naleznete v příloze.

U některých učebních oborů žáci zpracovávají  samostatnou odbornou práci

Národní ústav pro vzdělávání zveřejnil na www.nuv.cz zadání SOP pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2018/2019.

Samostatné odborné práce vypracovávají žáci na začátku 2. pololetí. Odkaz na pokyny k zadání SOP.

Výsledky písemné a praktické části závěrečné zkoušky budou žákům zaslány nejpozději 7 dní před konáním ústní části zkoušky na jejich e mailové adresy.

Přejeme všem žákům úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek.

vedení školy

 

PřílohaVelikost
Harmonogram závěrečných zkoušek 2018-19.pdf236.67 KB

Organizace školního roku

Každoročně škola zpracovává na nový školní rok informace o základních plánovaných aktivitách školy.
V příloze "Celoroční plán práce" lze nalézt termíny maturitních a závěrečných zkoušek, termíny rodičovských schůzek. Je zde také základní přehled složení předmětových komisí.

PřílohaVelikost
Celoroční plán práce 2018_2019.pdf784.12 KB

Sdružení rodičů

Informace z jednání hlavního výboru Sdružení rodičů ze dne 2.4.2019 zde.

Informace z jednání hlavního výboru Sdružení rodičů ze dne 15.11.2018 zde.

Informace z jednání hlavního výboru Sdružení rodičů ze dne 6. 4. 2017  zde.

Informace z Valné hromady Sdružení rodičů ze dne 10. 11. 2016  zde.

Přehled příspěvků do fondu Sdružení rodičů ve školním roce 2016-17 naleznete zde.

Informace z valné hromady ze dne 12. 11. 2015 naleznete zde.

Informace z jednání hlavního výboru Sdružení rodičů ze dne 7. 4. 2016  zde.

Přehled příspěvků do fondu Sdružení rodičů ve školním roce 2015-16 naleznete zde.

 

 

Školská rada

VOLBY  DO  ŠKOLSKÉ  RADY  PRO  OBDOBÍ  2018 – 2021
V souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Volebního řádu školské rady vydaného Radou Libereckého kraje vyhlašuji  volby do tohoto orgánu.

 

Mgr. Hana Kubátová Ortová  

ředitelka školy

Vyhlášení voleb do školské rady za zákonné zástupce a zletilé žáky najdete v této příloze.

Vyhlášení voleb do školské rady za pedagogy školy  najdete v této příloze.

Návrh na kandidáta - za zákonné zástupce a zletilé žáky najdete v této příloze.

Návrh na kandidáta - za pedagogy školy  najdete v této příloze.

Dalsí infomace -viz přílohy.

PřílohaVelikost
Informace k volbám do Školské_rady_pedagogové.pdf370.86 KB
Informace k volbám do Školské_rady_rodiče_žáci.pdf369.17 KB
Volby do ŠR _volební_ komise_žáci_pedagogové.pdf352.1 KB

Žákovská rada

ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ RADA
 

Na naší škole již po řadu let pracuje školní žákovská rada. Její členové spolupracují s vedením školy, spoluorganizují a zajišťují různé akce a soutěže, přináší návrhy na zlepšení prostředí a práci školy. Rovněž svým prostřednictvím přispívají ke zlepšení klimatu ve škole, včetně zlepšování vztahů mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a učiteli.

 Školní žákovská rada se schází 4x do roka, dále pak podle potřeby.

 
Pravidla školní žákovské rady
 
  1. Členové ŠŽR jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku na dobu jednoho školního roku. Pokud jsou spolužáci nespokojeni s prací svého zástupce, mohou ho odvolat a zvolit si zástupce nového.
  2. Zvolený zástupce je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání.
  3. Všichni členové ŠŽR mají navzájem zcela rovné postavení.
  4. Povinností člena ŠŽR je informovat pravdivě své spolužáky o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠŽR dospěla.
  5. Rozhodnutí ŠŽR jsou pro všechny závazná.
  6. ŠŽR nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování a posuzování patří do pravomocí ředitele školy. Rozhodnutí vedení školy bude respektovat.
  7. V případě, že práce ŠŽR bude pouze formální, může ředitel školy její činnost kdykoli ukončit.

ŽÁKOVSKÁ RADA školní rok 2018/2019
C1      Lenka Škvorová, Vendula Kindlová
ČP1    David Pohlodko, Filip Fišar
ES1    Radek Jirsák, Dominik Kocourek
K1      Veronika Nováčková, Jana Kozáková
KD1   Nela Králíková, Tereza Sedlmajerová
P1      Tomáš Pavlovič, Růžena Šťastná
C2      Šárka Balvínová, Kateřina Štráchalová
ČP2    Nikola Ficová, Kamila Prochová
ES2     Anežka  Polánková, Erik Puchel
K2       Aneta Hrnčířová, Dominika Nádeníčková
KD2    Anežka Vakulová, Dominika Horvátová
PS2     Kristýna Václavíková, Marie Balogová
P2A    Kristýna Hudáková, Michal Patka
P2B    Patrik Hamršmíd
ES3    Tomáš Kuncl, Miroslav Kamberský
KD3   Pavel Mizera, Sofie Pechová
C3      Karolína Kyrinovičová, Vendula Štočková
HE3   Vanesa Puršová,  Jan Kolář
K3      Eliška Koucká, Denisa Vlčková
ČP3   Šárka Pillmannová, Jana Malá

 

 

 

Výchovné poradenství

                         Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa,28.října 2707, příspěvková organizace

Výchovné poradenství  ve školním roce 2018/2019

Výchovní poradci: Ing. Michaela Hrdličková, Mgr. Ivana Školová, Ing. Dana Sedláčková

Metodik prevence: Mgr. Ivana Školová

Plán výchovného  poradenství ....viz.odkaz níže.

Minimální preventivní program ....viz.odkaz níže.

Další činnosti.

Škola spolupracuje s psychologem při zajištění sociometrie tříd.

Zapojila se do projektu Snadněji do práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje.

Spolupracuje s Farní charitou v České Lípě.

Nenech to být – internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou MŠMT má přinášet efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Linkou bezpečí a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně.
I naše škola se přihlásila do tohoto systému, který je nyní anonymně a zdarma dostupný všem našim studentům i jejich rodičům na adrese https://nntb.cz.

 

PřílohaVelikost
MPP 2018-2019.pdf512.81 KB
Plán práce výchovného poradenství 2018_2019.pdf509.79 KB

Doporučené odkazy

www.kraj-lbc.cz  - Liberecký kraj

www.risa.cz  - Regionální informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce

www.mucl.cz  - Městský úřad Česká Lípa
 
www.nidv.cz  - Národní institut pro další vzdělávání

www.msmt.cz - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

www.uiv.cz - Ústav pro informace ve vzdělávání

www.scio.cz - SCIO

www.ceskaskola.cz - Česká škola

www.ucitelskenoviny.cz - Učitelské noviny

www.cvlk.cz – Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

www.narodni-kvalifikace.cz  Národní soustava kvalifikací

www.techyes.info - Iniciativa Libereckého kraje na podporu technického vzdělávání

 

Plán akcí

Změny v rozvrhu