Přijímací řízení:

Počty přijímaných žáků

Počet přijímaných uchazečů do 1. ročníků školního roku 2018/2019 - 1. kolo PŘ

studijní obory:    
16 - 01 - M/01 Ekologie a životní prostředí 15
65 - 42 - M/01 Hotelnictví 15
   
učební obory - 3 leté:    
29 - 54 - H/01 Cukrář 30
65 - 51 - H/01 Číšník - servírka 15
26 - 51 - H/01 Elektrikář - slaboproud 13
26 - 51 - H/02 Elektrikář - silnoproud 13
36 - 52 - H/01 Instalatér 14
69 - 51 - H/01 Kadeřník 30
65 - 51 - H/01 Kuchař 30
23 - 68 - H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 30
23 - 56 - H/01 Obráběč kovů 26
29 - 53 - H/01 Pekař 15
23 - 51 - H/01 Strojní mechanik - zámečník 30
33 - 56 - H/01 Truhlář 26
36 - 67 - H/01 Zedník 10
41 - 51 - H/01 Zemědělec - farmář 14
     
učení obory - 2 leté:    
41 - 56 - E/01 Lesnické práce 26
65 - 51 - E/02 Práce ve stravování 48
     
nástavbové studium:    
64 - 41 - L/51 Podnikání 60

Škola si vyhrazuje právo úpravy stavu žáků a skladeb tříd na základě počtu došlých přihlášek.

Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Na základě vyhlášky č. 353/2016 Sb., vyhlašuje ředitelka SOŠ a SOU Česká Lípa, 28. října 2707, pro školní rok 2018/2019 1. kolo přijímacího řízení. Určeno pro studijní obory čtyřleté, učební obory tříleté a dvouleté.

Pro studijní obory čtyřleté

12. a 16. dubna 2018 písemná přijímací zkouška (test z ČJL a M)

1. náhradní termín PZ 10. května 2018; 2. náhradní termín PZ 11. května 2018.

Pro studijní obory nástavbové

12. a 16. dubna 2018 písemná přijímací zkouška (test z ČJL a M)

1. náhradní termín PZ 10. května 2018; 2. náhradní termín PZ 11. května 2018.

Pro učební obory

23. dubna  2018 bez písemné přijímací zkoušky. Příjetí proběhne bez přítomnosti uchazeče.

 

___________________________________________________________________________________

ZÁPISOVÝ  LÍSTEK
Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole.
Žákům ZŠ ho vydává ředitel základní školy, ostatním uchazečům ho vydává krajský úřad podle místa trvalého bydliště. ZL se vydává pouze jeden  a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud tak uchazeč  neučiní, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče. ZL lze uplatnit pouze jednou.
Uchazeči, kteří nejsou žáky základní školy se mohou obrátit o vydání ZL (osobně nebo poštou):
                                            Krajský úřad Libereckého kraje,
                                            odbor školství, mládeže, těl. a sportu
                                            Ing. Eva Kotková (telefon 485 226 231, mail: eva.kotkova@kraj-lbc.cz)
                                            U Jezu 642/2a
                                            461 80  Liberec 2

Důležité upozornění
Na základě novely školského zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/ Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012, informujeme veřejnost o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60 odst. 7 školského zákona:
Citace: "Nepotvrdí-li uchazeč nebo zák. zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání".
Konec citace.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro přijaté žáky, kteří odevzdají zápisový lístek
Všem přijatým uchazečům budou odeslány dopisy s pozvánkou na 1. rodičovskou schůzku. Součástí dopisu je dotazník, pro některé obory informační leták a návratka na prac. pomůcky. Vyplněný dotazník spolu s fotografií, popř. návratku, odevzdají uchazeči v den schůzky na pers. odd. žáků. Na schůzce je možno tř. učiteli odevzdat 100,- Kč na čip (potřebný ke vstupu do školy).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijímací řízení – školní rok 2018/2019

                                                                                               

1) Přijímací řízení u žáků se splněnou povinnou školní docházkou
     pro studijní obory:

- vykonání přijímacího testu (70%)
- průměrná klasifikace na přihlášce ze ZŠ za poslední 3 klasifikační období (30%)
- za snížené známky z chování snížení % ohodnocení tímto způsobem:

1. Pokud se jedná o absolventa základní školy:

a) za každou "2 z chování" za poslední tři klasifikační období na ZŠ snížení o 10% z celkového ohodnocení

b) za každou "3 z chování" za poslední tři klasifikační období na ZŠ snížení o 15% z celkového ohodnocení

2. Pokud se jedná o žáka, který již byl žákem střední školy a byl klasifikován v některém z klasifikačních období na SŠ:

a) za každou "2 z chování" za poslední tři klasifikační období v součtu za SŠ a ZŠ o 10% z celkového bodového ohodnocení

b) za každou "3 z chování" za poslední tři klasifikační období v součtu za SŠ a ZŠ o 15% z celkového bodového ohodnocení

- absolvování 9. třídy ZŠ
- odpovídající zdravotní stav na přihlášce - vyjádření lékaře
- absolventi zahraniční školy (cizinci) předloží v souladu s §108 školského zákona nostrifikované doklady. V rámci přijímacího řízení proběhne pohovor, pro zjištění předpokladů vzdělávat se v daném oboru v českém jazyce.
- cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se mohou stát žáky školy pouze tehdy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději před zahájením školního roku oprávněnost svého pobytu na území České republiky v souladu s §20 odst. 3 školského zákona

    pro učební obory:

- průměrná klasifikace na přihlášce ze ZŠ za poslední 3 klasifikační období (pořadí ve výsledkové listině určuje součet průměrů z přihlášky a bodové ohodnocení za absolvování 9., 8., či 7. třídy ZŠ)
- bodové ohodnocení (výstup z 9. tř. ZŠ + 60 b., výstup z 8. tř. ZŠ + 40 b., výstup ze 7. tř. ZŠ + 20 b.)

- za snížené známky z chování snížení % ohodnocení tímto způsobem:

1. Pokud se jedná o absolventa základní školy:

a) za každou "2 z chování" za poslední tři klasifikační období na ZŠ snížení o 10% z celkového hodnocení

b) za každou "3 z chování" za poslední tři klasifikační období na ZŠ snížení o 15% z celkového ohodnocení

2. Pokud se jedná o žáka, který již byl žákem střední školy a byl klasifikován v některém z klasifikačních období na SŠ:

a) za každou "2 z chování" za poslední tři klasifikační období v součtu za SŠ a ZŠ o 10% z celkového bodového ohodnocení

b) za každou "3 z chování" za poslední tři klasifikační období v součtu za SŠ a ZŠ o 15% z celkového bodového ohodnocení

- odpovídající zdravotní stav na přihlášce – vyjádření lékaře
- pro učební obory "H" je nutno absolvovat úspěšně 8. třídu povinné školní docházky
- v přípradě cizince s nostrifikovanými doklady proběhne pohovor, pro zjištění předpokladů vzdělávat se v daném oboru v českém jazyce
- cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se mohou stát žáky školy pouze tehdy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději před zahájením školního roku oprávněnost svého pobytu na území České republiky v souladu s §20 odst. 3 školského zákona

2) Přijímací řízení u žáků nástavbového studia
          pro absolventy s výučním listem tříletých učebních oborů skupiny "H"
- vykonání jednotné přijímací zkoušky (70%)
- průměrný prospěch za 3 klasifikační období (30%)
(1. roč. – II. pol., 2. roč. – II. pol., 3. roč. – I. pololetí)
- odpovídající zdravotní stav na přihlášce – vyjádření lékaře
- za snížené známky z chování snížení % ohodnocení tímto způsobem:

a) za každou "2 z chování" za poslední tři klasifikační období na SŠ o 10% z celkového bodového ohodnocení

b) za každou "3 z chování" za poslední tři klasifikační období na SŠ o 15% z celkového bodového ohodnocení

- v případě cizince s nostrifikovanými doklady proběhne pohovor, pro zjištění předpokladů vzdělávat se v daném oboru v českém jazyce

- cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se mohou stát žáky školy pouze tehdy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději před zahájením školního roku oprávněnost svého pobytu na území ČR v souladu s §20 odst. 3 školského zákona

 

Kritéria budou obodována a zpracována počítačem v programu "Bakalář".

Výsledky přijímacího řízení

Podle §59, §60, §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

Výsledky příjímacího řízení pro 1. kolo

 

Důležité upozornění
Na základě novely školského zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/ Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012, informujeme veřejnost o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60 odst. 7 školského zákona:
Citace: "Nepotvrdí-li uchazeč nebo zák. zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání".
Konec citace.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů - výsledek přijímacího řízení - 10 pracovních dnů.

 

Nástavbové studium (Podnikání) zápisové lístky NEUPLATŇUJE.