Informace k přijímacímu řízení

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2018/2019
 

MATURITNÍ OBORY

Čtyřleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou, včetně nástavbového studia:

1. termín   12. dubna (pátek)

2. termín   15. dubna (pondělí)

Náhradní termín: 1. termín   13. května (pondělí) 2. termín   14. května (úterý)

UČEBNÍ OBORY

26. dubna (pátek)

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ  obory maturitní i učební

29.dubna (pondělí)

________________________________________________________________________

ZÁPISOVÝ  LÍSTEK
Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl vzdělávat se v dané střední škole.
Žákům ZŠ ho vydává ředitel základní školy, ostatním uchazečům ho vydává krajský úřad podle místa trvalého bydliště. ZL se vydává pouze jeden  a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud tak uchazeč  neučiní, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče. ZL lze uplatnit pouze jednou.
Uchazeči, kteří nejsou žáky základní školy se mohou obrátit o vydání ZL (osobně nebo poštou):
                                            Krajský úřad Libereckého kraje,
                                            odbor školství, mládeže, těl. a sportu
                                            Ing. Eva Kotková (telefon 485 226 231, mail: eva.kotkova@kraj-lbc.cz)
                                            U Jezu 642/2a
                                            461 80  Liberec 2

Důležité upozornění
Na základě novely školského zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/ Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012, informujeme veřejnost o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60 odst. 7 školského zákona:
Citace: "Nepotvrdí-li uchazeč nebo zák. zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání".
Konec citace.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace pro přijaté žáky, kteří odevzdají zápisový lístek
Všem přijatým uchazečům budou odeslány dopisy s pozvánkou na 1. rodičovskou schůzku. Součástí dopisu je dotazník, pro některé obory informační leták a návratka na prac. pomůcky. Vyplněný dotazník spolu s fotografií, popř. návratku, odevzdají uchazeči v den schůzky na pers. odd. žáků. Na schůzce je možno tř. učiteli odevzdat 100,- Kč na čip (potřebný ke vstupu do školy).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------