Obor:
Lesnické práce  videoprezentace
Kód oboru: 41-56-E/01
Zaměření oboru: Dvouletý učební obor zaměřený na jednoduché pracovní činnosti v lesní výrobě
Charakteristika oboru:
 Absolvent se uplatní v oblasti zakládání, pěstování a ochrany lesů
 okrajově se uplatní při péči o komunální zeleň, při péči o přírodu v územích se zvláštním režimem ochrany
 součástí je příprava k získání řidičského oprávnění skupiny T
 příprava k získání oprávnění k obsluze motorových pil a křovinořezů
Délka studia: 2 roky
Typ studia: Denní studium.
Určení oboru studia: Pro chlapce
Základní podmínky přijetí: - splnění povinné školní docházky
- zdravotní způsobilost.
Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní zkoušky. Absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list v daném oboru.