VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - I. kolo

tříleté učební obory - ZDE  dvouleté učební obory - ZDE nástavbové studium - ZDE čtyřleté studijní obory - ZDE

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p. o. Na základě novely školského zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012, informujeme veřejnost o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7 školského zákona.

Citace:

,, Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
‘‘

Konec citace.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení – 10 pracovních dnů.

                                                                         
                                                                                           Komise pro PŘ
                                                                                           SOŠ a SOU
                                                                                           28. října 2707, Česká Lípa

V České Lípě dne 23. dubna 2018