VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - II. kolo

4leté obory ZDE                                         3leté obory ZDE                                        2leté obory ZDE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p. o. Na základě novely školského zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012, informujeme veřejnost o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7 školského zákona.

Citace:

,, Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.‘‘

Konec citace.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku je do 4. 6. 2018

                                                                        
                                                                                           Komise pro PŘ
                                                                                           SOŠ a SOU
                                                                                           28. října 2707, Česká Lípa