Žádost o stejnopis

Žádost o vystavení stejnopisu (Výučního listu, Maturitního  vysvědčení, ročníkového vysvědčení):

Postup při podání žádosti

- Žadatel podá žádost na předepsaném tiskopisu „Žádost o vystavení stejnopisu“  - zde a to buď osobně na podatelnu školy, poštou nebo elektronickou poštou (sekretariat@skolalipa.cz).

- Uhrazení poplatku v částce 200,-Kč/za jeden stejnopis (v případě, že si stejnopis vyzvedne osobně) nebo 270,- Kč (v případě, že požaduje stejnopis odeslat poštou) provede žadatel buď hotově v pokladně školy,  nebo bezhotovostně na účet školy č. 5858585858/2700. Do variabilního symbolu uvede datum narození.

Syndikovat obsah