OPŽP zateplení budov

Zateplení budov školy v Lužické ul.  - bývalá zemědělská škola

(Nyní zde probíhá především výuka maturitních oborů "Ekologie a životní prostředí" a "Hotelnictví")

Slavnostní předání investiční akce „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici“

Soutěž "Instalatér – Olomouc 2018"

Ve dnech 22.3. a 23.3.2018 se naši žáci, Nový Tomáš ze třídy TI3 a Ziml Jakub ze třídy TI2,  zúčastnili v Olomouci regionálního kola soutěže oboru INSTALATÉR. V soutěži, která se skládá z teoretické a praktické části obsadili šesté místo. Za reprezentaci školy děkujeme a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. FOTO

Žádost o stejnopis

Žádost o vystavení stejnopisu (Výučního listu, Maturitního  vysvědčení, ročníkového vysvědčení):

Postup při podání žádosti

- Žadatel podá žádost na předepsaném tiskopisu „Žádost o vystavení stejnopisu“  - zde a to buď osobně na podatelnu školy, poštou nebo elektronickou poštou (sekretariat@skolalipa.cz).

- Uhrazení poplatku v částce 200,-Kč/za jeden stejnopis (v případě, že si stejnopis vyzvedne osobně) nebo 270,- Kč (v případě, že požaduje stejnopis odeslat poštou) provede žadatel buď hotově v pokladně školy,  nebo bezhotovostně na účet školy č. 5858585858/2700. Do variabilního symbolu uvede datum narození.

Syndikovat obsah