Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro přijímací řízení – školní rok 2018/2019

                                                                                               

1) Přijímací řízení u žáků se splněnou povinnou školní docházkou
     pro studijní obory:

- vykonání přijímacího testu (70%)
- průměrná klasifikace na přihlášce ze ZŠ za poslední 3 klasifikační období (30%)
- úspěšné absolvování 9. třídy ZŠ
- absolvování cizího jazyka na ZŠ
- odpovídající zdravotní stav na přihlášce – vyjádření lékaře
- nesmí být zahájeno správní řízení o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia (jedná se o studium na naší škole v  minulém období)
- absolventi zahraniční školy (cizinci) předloží v souladu s §108 školského zákona nostrifikované  doklady. V rámci přijímacího řízení proběhne pohovor, pro zjištění předpokladů vzdělávat se v daném oboru v českém jazyce

- cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se mohou stát žáky školy pouze tehdy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději před zahájením školního roku oprávněnost svého pobytu na území ČR v souladu s §20 odst. 3 školského zákona

    pro učební obory:

- průměrná klasifikace na přihlášce ze ZŠ za poslední 3 klasifikační období (pořadí ve výsledkové listině určuje součet průměrů z přihlášky a bodové ohodnocení za absolvování 9., 8., či 7. třídy ZŠ)
- bodové ohodnocení (výstup z 9. tř. ZŠ + 60 b., výstup z 8. tř. ZŠ + 40 b., výstup ze 7. tř. ZŠ + 20 b.)
- odpovídající zdravotní stav na přihlášce – vyjádření lékaře
- pro učební obory "H" je nutno absolvovat úspěšně 8. třídu povinné školní docházky
- nesmí být zahájeno správní řízení o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia (jedná se o studium na naší škole v minulém období)
- v přípradě cizince s nostrifikovanými doklady proběhne pohovor, pro zjištění předpokladů vzdělávat se v daném oboru v českém jazyce
- cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se mohou stát žáky školy pouze tehdy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději před zahájením školního roku oprávněnost svého pobytu na území ČR v souladu s §20 odst. 3 školského zákona

2) Přijímací řízení u žáků nástavbového studia
          pro absolventy s výučním listem tříletých učebních oborů skupiny "H"
- vykonání jednotné přijímací zkoušky (70%)
- průměrný prospěch za 3 klasifikační období (30%)
(1. roč. – II. pol., 2. roč. – II. pol., 3. roč. – I. pololetí)
- odpovídající zdravotní stav na přihlášce – vyjádření lékaře
- nesmí být zahájeno správní řízení o podmíněném vyloučení a vyloučení ze studia (jedná se o studium na naší škole v minulém období)
- v případě cizince s nostrifikovanými doklady proběhne pohovor, pro zjištění předpokladů vzdělávat se v daném oboru v českém jazyce

- cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se mohou stát žáky školy pouze tehdy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději před zahájením školního roku oprávněnost svého pobytu na území ČR v souladu s §20 odst. 3 školského zákona

 

Kritéria budou obodována a zpracována počítačem v programu "Bakalář".