STIPENDIJNÍ UČEBNÍ OBOR

Název oboru: "Ošetřovatel"

Kód oboru: 53 -41-H/01

Učební obor určen pro chlapce a dívky.

Délka studia: 3 roky

Typ studia: Denní studium

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška, která se skládá z písemné, praktické a ústní části. Absolventi získávají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Zaměření odborné výuky:

V prvním ročníku je odborná výuka zajištěna v odborné učebně ošetřovatelství, kde se na výukových modelech učí ošetřovatelskou péči. Ve druhém a třetím ročníku odborný výcvik probíhá ve zdravotnickém a sociálním zařízení. Žákyně se seznámí s různými odděleními, chirurgické, interní, dětské aj. a budou zde pod vedením odborné učitelky vykonávat ošetřovatelskou péči.

 

Uplatnění absolventa:

  • Absolvent se jako zdravotnický pracovník uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru.
  • Absolvent je schopen uplatnit se i v domácí ošetřovatelské péči, dále jako zdravotník v zařízeních sociální péče. A to v léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních geriatrické péče a zařízeních hospicové a respitní péče.

 

Předměty – teoretické vyučování:

Základní předměty                                             Předměty specializace

Český jazyk a literatura                                         Somatologie

Cizí jazyk                                                               Ošetřovatelská péče

Informační a komunikační technologie                  Základy epidemiologie a hygieny

Základy společenských věd                                   Zdravotnická psychologie

Matematika                                                            Rodinná výchova

Dějepis                                                                   Klinická propedeutika

Ekonomika                                                             Aktivizace klientů a základy estetiky

Tělesná výchova

 

Odborný výcvik:

  • Odborná praxe probíhá v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.