Podle §59 až §64, §165 odst. 2 písm. f) a §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''školský zákon''), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji výsledky prvního kola přijímacího řízení:

 

MATURITNÍ OBORY 24/25 - výsledky viz aktuality na www.skolalipa.cz

UČEBNÍ OBORY 24/25 -  výsledky viz aktuality na www.skolalipa.cz