Na základě zákona č. 135/2020 Sb. a vyhlášky č. 353/2016 Sb. a č. 232/2020, vyhlašuje ředitelka SZŠ a SOŠ Česká Lípa, p.o.   

obory        leporelo leporelo2

 

MŠMT stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2020/2021.

Jednotná přijímací zkouška se koná písemnou formou ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace.

Zrušení jednotné přijímací zkoušky: V případě menšího počtu podaných přihlášek, než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů,
může ředitel školy rozhodnout o zrušení jednotné přijímací zkoušky.

TERMÍNY:

 

čtyřleté obory a nástavbový obor: pondělí 3. května 2021 a úterý 4. května 2021

náhradní termíny: středa 2. června a čtvrtek 3. června 2021

 
Všichni zájemci o přijetí do maturitních oborů, bez ohledu na to, na jakou školu dávají přihlášku, budou mít i v tomto roce možnost využít oba termíny konání jednotných zkoušek.
 
Příklad: Pokud se na  jiné střední škole nekonají "státní" přijímací zkoušky, ale pouze pohovory a na 2. místě je naše škola, pak na naší škole bude moci žák/žákyně ZŠ konat zkoušky jak 3. května, tak 4. května.
Informace budou v pozvánce k přijímacímu řízení, která přijde na adresu zájemce o studium na  naší škole.

 

učební obory tříleté a dvouleté: středa 28. dubna 2021 (bez jednotné přijímací zkoušky)

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve středu 19. května 2021 v 8.00 hodin.

 

Sledujte prosím aktuality na www.skolalipa.cz

 

Zápisový lístek

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Žákům ZŠ ho vydává ředitel základní školy, ostatním uchazečům ho vydává krajský úřad podle místa trvalého bydliště. ZL se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud tak uchazeč neučiní, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče.

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základně nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Uchazeči, kteří nejsou žáky ZŠ se mohou obrátit o vydání ZL (osobně nebo poštou) na:

 

Krajský úřad Libereckého kraje,

odbor školství, mládeže, těl. a sportu

Ing. Eva Kotková (telefon 485 226 231, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

U Jezu 642/2a

461 80  Liberec 2

 

Na základě novely školského zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012, informujeme veřejnost o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60 odst. 7 školského zákona:

Citace: ''Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Informace pro přijaté žáky, kteří odevzdali zápisový lístek

Všem přijatým uchazečům, kteří odevzdali ZL, bude odesláno nebo osobně předáno rozhodnutí o přijetí a další formuláře potřebné k nástupu do školy (např. osobní dotazník, návratka na pracovní oblečení, atd.).