Na základě zákona č. 561/2004 Sb., 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 244/2018 Sb. a č. 232/2020, vyhlašuje ředitelka SZŠ a SOŠ Česká Lípa, p.o.   

obory        leporelo leporelo2

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

 

Přihlášky je třeba odevzdat do 1. března 2023

 

Určeno pro studijní obory čtyřleté, nástavbový obor, učební obory tříleté a dvouleté.

 

Jednotná přijímací zkouška (CERMAT) z Českého jazyka a literatury a z Matematiky se bude konat:

 

1. termín konání zkoušky: čtvrtek 13. dubna 2023, náhradní termín 10. 5. 2023.

2. termín konání zkoušky: pátek 14. dubna 2023, náhradní termín 11. 5. 2023.

 

Tříleté učební obory ''H'' přijímací zkoušky nekonají.

 

U dvouletých učebních oborů typu ''E'' proběhne v pondělí 24.4.2023 v 8.00 hodin školní přijímací zkouška. Tato zkouška bude prověřovat především manuální zručnost uchazeče.

 

Pohovor, určený pro cizince, kteří musí před zahájením studia prokázat schopnost vzdělávat se v českém jazyce, se uskuteční ve čtvrtek 13.4.2023 ve 13.00 hodin.

 

Přijetí bude provedeno výběrovým řízením dle stanovených kritérií.

 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU DENNÍ

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NÁSTAVBA

 

Na všechny maturitní i učební obory je na přihlášce vyžadováno potvrzení lékaře.

 

Sledujte prosím aktuality na www.skolalipa.cz

 

Zápisový lístek

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Žákům ZŠ ho vydává ředitel základní školy, ostatním uchazečům ho vydává krajský úřad podle místa trvalého bydliště. ZL se vydává pouze jeden a je nutné ho odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Pokud tak uchazeč neučiní, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče.

Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základně nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

Uchazeči, kteří nejsou žáky ZŠ se mohou obrátit o vydání ZL (osobně nebo poštou) na:

 

Krajský úřad Libereckého kraje,

odbor školství, mládeže, těl. a sportu

Ing. Eva Kotková (telefon 485 226 231, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

U Jezu 642/2a

461 80  Liberec 2

 

Na základě novely školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012, informujeme veřejnost o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60 odst. 7 školského zákona:

Citace: ''Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odst. 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

Informace pro přijaté žáky, kteří odevzdali zápisový lístek

Všem přijatým uchazečům, kteří odevzdali ZL, bude odesláno nebo osobně předáno rozhodnutí o přijetí a další formuláře potřebné k nástupu do školy (např. osobní dotazník, návratka na pracovní oblečení, atd.).

Informace pro nepřijaté žáky, kteří se chtějí odvolat. Jak postupovat?

Je třeba podat písemnou žádost - je možné použít tento "vzor" a odevzdat tiskopis na personálním oddělení žáků.

Odvolání je třeba podat do tří kalendářních dnů.

Škola nezaručuje, že odvolání vyhoví. Škola nemůže přijmout více žáků než je kapacita (maximální počet žáků) oboru,třídy.