Název oboru: "Praktická sestra"

Kód oboru: 53-41-M/03

Studijní obor určen pro chlapce a dívky

Délka a forma: 4 roky, denní

Základní podmínky přijetí: Splnění povinné školní docházky a kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost.

Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška dle platných právních předpisů.

Charakteristika oboru: odkaz na www.infoabsolvent.cz

Obrazovou prezentaci oboru naleznete zde

Uplatnění absolventa:

  • Ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči
  • Jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a zařízeních hospicové a respitní péče
  • Pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péče v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Předměty – teoretické vyučování:

Všeobecné předměty                                            Odborné předměty

Český jazyk a literatura                                             Somatologie

Cizí jazyk I.                                                                Ošetřovatelství

Občanská nauka                                                       Biologie a ekologie

Dějepis                                                                      První pomoc

Matematika                                                                Psychologie a komunikace

Fyzika                                                                        Patologie

          Tělesná výchova                                                       Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

Informační a komunikační technologie                     Ošetřování nemocných

Ekonomika                                                                Klinická propedeutika

Chemie                                                                     Základy klinických oborů

                                                                                  Péče o seniory

 

Odborná praxe:

  • Ošetřování nemocných probíhá v Nemocnici a poliklinice Česká Lípa, a.s.