DODATEK

 

oznameni 1  oznameni 2  oznameni 3

Vážení maturanti,
informace ohledně dobrovolné maturitní zkoušky Vám budou sděleny prostřednictvím třídních učitelů. V případě jakýchkoli dalších dotazů se obracejte na ně.
 
Vedení školy

V souladu s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozhodla ředitelka  Střední zdravotnické školy a Střední odborné školy, Česká Lípa, p.o. o zrušení jednotných přijímacích zkoušek u oborů 65-42-M/01 Hotelnictví a 64-41-L/51Podnikání.

Odůvodnění: 

Počet podaných přihlášek k studiu v oboru 65-42-M/01 Hotelnictví a v oboru 64-41-L/51Podnikání  je nižší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

Více informací naleznou uchazeči o studium v těchto oborech pod tímto odkazem.

Jednotné přijímací zkoušky SE NERUŠÍ u oborů 53-41-M/03 Praktická sestra a v oboru 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí  

Odůvodnění: Počet podaných přihlášek k studiu v oborech 53-41-M/03 Praktická sestra a 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí je vyšší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů. 

S ohledem na aktuální situaci  mají žáci od pondělí 1. března zakázán vstup do budovy školy.

Výuka bude probíhat pouze online.

Tímto se dočasně ruší indiviuální výuka žáků jak na odborném výcviku, tak na teoretickém vyučování.

Předpokládáme, že toto omezení bude trvat 14 dní až tři týdny.

Vedení školy

Vážení zájemci o studium maturitních oborů na naší škole, přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 1.března.

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě výsledků jednotných přijímací zkoušek (testy CERMAT z českého jazyka a literatury a matematiky) a dalších kritérií.

Termíny přijímacího řízení: v období od 3. do 4. května 2021.

Právo využít obou termínů zůstává zachováno - odkaz.

Zrušení jednotných přijímacích zkoušek: v případě menšího počtu podaných přihlášek, než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů,může ředitelka školy rozhodnout o zrušení jednotné přijímací zkoušky.

Informace o výsledcích přijímacího řízení: 19.května v 8:00 pod odkazem - výsledky přijímacího řízení

Odkaz na kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory naleznete zde 

Vážení zájemci o studium učebních oborů na naší škole, přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 1.března.

Více informací  k přijímacímu řízení naleznte pod tímto odkazem

Přijímací řízení probíhá 28. dubna, ale NEKONAJÍ SE PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě bodového ohodnocení výsledků vzděláváni na základní škole (vysvědčení za 1.pololetí 9. a za 1. pololetí 8.třídy).

Informace o výsledcích přijímacího řízení: 19. května v 8:00 pod odkazem - výsledky přijímacího řízení

Odkaz na kritéria přijímacího řízení pro učební obory naleznete zde

 NP3 S žáky jsme navšítivli Správu Národního parku České Švýcarsko.

  Více informaci najdete na Facebooku školy: https://www.facebook.com/skolalipa/

sazeni 1sazeni 2 sazeni 3Vysázeli jsme 200 nových stromků, hlavně jeřáby ptačí a také jedle.

A na závěr jsme posbírali materiál na nové pěstování - semena habru obecného.Ekologové 3. a 4. ročníku.

Více informaci najdete na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/

 

sklizen bramborSklizeň brambor oborů Zemědělec - farmář a Lesnické práce.
Tak jako většina zemědělců v republice i ti naši z oboru zemědělec - farmář začali se sklizní brambor. A i my se můžeme pochlubit celkem slušnou úrodou. A tak zatímco žáci prvního ročníku sbírají brambory za pomoci prváků z oboru lesnické práce. Žáci třetího ročníku připravují orbou pole na další setbu ozimých plodin.

Luzicke horyNaše první letošní ekologická exkurze nás zavedla přímo do srdce Lužických hor na jejich nejvyšší vrchol - horu Luž. Celým dopolednem nás provázel vedoucí CHKO Lužické hory Ing. Tomáš Besta, kterému patří naše velké poděkování. Jeho povídání o Lužických horách bylo velmi přínosné. Poté, co jsme si prohlédli nádherné panorama Lužických hor z nové rozhledny na německé straně, jsme se pustili do velkého úkolu - zatarasit “černé” stezky, které neukáznění turisté vyšlapali mimo značenou cestu. Jako odměna za dobře odvedenou práci nás čekalo opékání buřtů. 

Škola získala další strojní vybavení. Díky dotaci COP z Ministerstva zemědělství ČR  budou žáci na školních polích využívat nový traktor Zetor Proxima. Nově se budou žáci učit pracovat se speciální zemědělskou navigací.

https://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/stredni-skola-v-lipe-vylepsuje-svou-techniku-budouci-farmari-maji-novy-traktor-20200905.html

Více informaci najdete také na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/

Významným způsobem podporuje zájem žáků ZŠ o studium oboru zemědělec- farmář Regionální agrární rada Libereckého kraje.

Každoročně přispívá na motivační stipendia žáků tohoto učebního oboru.

V novém školním roce bude v patnácti učebních a ve třech maturitních oborech studovat téměř 860 žáků. Do 1. ročníků řemeslných oborů letos nastupuje o 40 žáků více, než v roce předchozím. Není divu, v současné  době nemá šikovný řemeslník nouzi o práci. Navíc šikovní absolventi učebních oborů mohou získat maturitní zkoušku v navazujícím nástavbovém studiu.

Do maturitních oborů nastupuje o 20 žáků více.

Všem novým žákům přejeme úspěšné studium na naší škole.

Více informaci najdete na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/


 

 

118768903 3142513652535094 3861527360967651754 o    V sobotu 29. srpna se naše škola zúčastnila dožínkových slavností pořádaných ZOD Brniště.

   Kromě našeho stánku, byly k vidění ukázky řemesel a zboží, historického šermu, zvířátek, 

   zemědělské techniky nebo hudebních a tanečních vystoupení.

   Samozřejmostí byla spousta dobrého jídla a pití. Slavnost i počasí se vydařily.

 

   Více informaci najdete na Facebooku školy:https://www.facebook.com/skolalipa/

 Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci a žákyně školy,

dle rozhodnutí Libereckého kraje dochází od 1.9.2020 ke změně názvu školy.

Do 31.8.2020 platí název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace.

Od 1.9.2020 je název školy změněn na: Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace

PROČ DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ NÁZVU ŠKOLY?

Naše škola rozšíří od dalšího školního roku nabídku oborů o dva nové zdravotnické obory (maturitní obor ,,Praktická sestra´´, kód oboru: 53-41-M/03 a učební obor ,,Ošetřovatel, kód oboru: 53-41-H/01).

Pokud škola vyučuje zdravotnické obory, pak musí být vždy v názvu školy uvedeno ,,střední zdravotnická škola´´ (a to v souladu s právními normami).

Název školy by měl být také přiměřeně dlouhý. Pod názvem ,,střední odborná škola´´ jsou tedy zahrnuty i všechny naše učební obory. K žádné jiné změně v souvislosti se zmněnou názvu školy nedochází. Doručovací adresa je také stejná (ul. 28. října 2707, Česká Lípa, 470 06).

Určeno pro maturitní a učební obory.

Pro všechny učební obory bez přijímací zkoušky.

U maturitních oborů proběhne ústní pohovor.

Přihlášky budou přijímány až do naplnění kapacity daného oboru.

 

POČET VOLNÝCH MÍST - http://skolalipa.cz/index.php/pro-uchazece/informace-k-prijimacimu-rizeni/pocty-prijimanych-zaku

Od 1.6.2020 pokračuje on-line výuka postupujících ročníků ve stejném režimu jako dosud. O případných změnách Vás bude informovat třídní učitel nebo učitel odborného výcviku prostřednictvím Bakalářů a e-mailu.


Vážení zájemci o studium na naší škole, přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 1.března. Více informací - odkaz.

 

Informace o výsledcích přijímacího řízení: 29.dubna v 8:00 pod odkazem - výsledky přijímacího řízení

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě výsledků jednotných přijímací zkoušek (testy CERMAT z českého jazyka a literatury a matematiky).
A dále na základě bodového ohodnocení výsledků vzděláváni na základní škole (vysvědčení za 1. pololetí 9. a za 1. a 2. pololetí 8. třídy)
 
Termíny přijímacího řízení: v období od 12. a 13. dubna 2021. Nástavbové studoum 14. a 15. dubna.
Pozvánku zašle škola nejpozději 14 dní před termínem konání zkoušky.
 

Zrušení JPZ: v případě menšího počtu podaných přihlášek, než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů,
může ředitel školy rozhodnout o zrušení jednotné přijímací zkoušky.


 
 

V souladu s pokyny MŠMT ČR začíná od 11. května pro žáky posledních ročníků výuka. Obsah výuky bude zaměřen na přípravu na maturitní a závěrečné zkoušky.

Více informací naleznete v programu Bakaláři.

vedení školy

 

Příloha č. 1: Hygienická pravidla

Příloha č. 2: Čestné prohlášení

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

http://skolalipa.cz/images/soubory/holab/vysledky/vysledkyPR_1kolo.pdf

11. května nastoupí do školy žáci posledních ročníků a to výhradně pro účely přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky.

 

 

Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě bodového ohodnocení výsledků vzděláváni na základní škole (vysvědčení za 1.pololetí 9. a za 1.a 2. pololetí 8.třídy).

Učivo, které mají žáci ve škole může vyzvednout pouze zákonný zástupce (po předchozí domluvě), žáci mají přístup do školy zakázán.

 

Vážení rodiče, žáci školy,  

výuka bude probíhat prostřednictvím programu Bakaláři, školního LMS MOODLE a dalších on - line programů.

On - line výuka maturitních  oborů začíná podle rozvrhu od úterý 17. března.

On - line výuka učebních oborů podle rozvrhu od středy 18. března.

 

Více informací naleznete na tzv. nástěnce v programu Bakaláři.

Věříme, že se nám podaří výuku tímto netradičním způsobem, ve spolupráci s Vámi,  zvládnout.

Vedení školy.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Žákyně oboru cukrář se jako každý rok zúčastnily projektového dne v partnerské škole v německém městě Bautzen.

89141468 2686237034829427 8784400437601107968 o 89158090 2686238411495956 8347669943692558336 o

Žáci druhého ročníku oboru kuchař se zúčastnili projektového dne v ŘEZNICTVÍ LANDA. Kromě zázemí provozovny a bourárny masa jsme měli možnost nahlédnout i do nově otevíraného Bistra u řezníka a prohlédnout si zařízení kuchyně.

 

89039443 2686259884827142 2128231345426530304 o 88964073 2686260191493778 7409696279346806784 o

Naše škola pořádala první ročník školní kadeřnické soutěže na téma společenské a extravagantní účesy

85222891 2690620251057772 7211923150013988864 o 89112190 2690617694391361 2088363423170560 o 89177039 2690617961058001 6198327433846849536 o

Mladí automechanici z SOŠ a SOU 28. října v České Lípě opět úspěšní.

Studenti oboru automechanik z celého Libereckého kraje soutěžili 27.2.2020 v ISŠ Vysokém nad Jizerou o titul nejlepšího automechanika juniora.

Soutěžní úkoly byli různorodé – teoretická část byl test skládající se z 90 otázek a poznávací část, kde  soutěžící určovali automobilové součástky, nástroje a měřidla, měl 2*25 otázek.  V praktické části absolvovali například diagnostiku motoru, vyvažování kol, seřizování světlometů,měření strojních součástí,kontrolu a renovaci kotoučové brzdy,3D geometrii .

Soutěžící studenti z SOŠ a SOU Česká Lípa Radek Mikeš a David Junek obsadili  velmi pěkné 4. a 7. místo hned za automechaniky z Jablonce a z Vysokého nad Jizerou, kde Radkovi Mikešovi unikl pomyslný stupeň vítězů bohužel o jeden jediný bod.

Všichni soutěžící prokázali velmi dobré znalosti a patří jim poděkování  za přípravu a reprezentaci školy.

IMG 20200227 091300 IMG 20200227 093805 IMG 20200227 094302 praktická část

Krajské kolo odborné soutěže ,, T- profi " - talenty pro firmy.


Dne 19.2.2020 proběhlo v Libereckém IQ parku krajské kolo odborné soutěže ,, T - profi " - talenty pro firmy, pořádané Krajskou hospodářskou komorou Liberec.
V silné konkurenci obsadili 6.místo. Velmi jim děkujeme za jejich práci a gratulujeme.

86383322 2664120620374402 7400450443119165440 o 86697894 2664120427041088 8609194475190747136 o 86731619 2664120457041085 1395791150597537792 o 87066138 2664120470374417 9072678105637715968 o